גרפולוגיה

הגרפולוגיה - תורת כתב היד, קושרת בין כתב ידו של אדם לבין מאפייני אישיותו ואורחות התנהגותו. בהתאם לעקרונות המנחים, אשר עומדים בבסיס התחום, מהווה הכתב תמונת ראי של אופיו, הלך מחשבתו ורגשותיו של האדם ומשקף תכונות ויכולות שלו.

לטענת חסידי הגרפולוגיה, ניתן לפתח תאוריה, ובהתאם לה שיטה פרקטית, לניתוח הקשר, שבין כתב יד, שרטוט או חתימה לבין קווי אופי ורגש של הנבדק.

המתנגדים לתחום טוענים, כי אין בנמצא מחקר מדעי, אשר מספק הוכחה חד משמעית, המאשרת את טיב הקשר בין כתב יד לתכונות אופי ומהווה תימוכין לתיאוריה הגרפולוגית. יש מביניהם המוסיפים, כי מדובר בהבל ורעות רוח ומותחים ביקורת על כך, שהתחום איננו מוסדר ופרוץ לכניסת שרלטנים למיניהם.

עבור המאמינים בשיטה, אשר נכונים לאמצה, מהווה הגרפולוגיה אמצעי אבחון ראשוני לאיסוף נתונים, התרשמות וגיבוש חוות דעת לגבי אדם זר. באופן זה, משמשת הגרפולוגיה כלי תומך בביצוע מיון תעסוקתי, אבחון מקצועי או רפואי ועל בסיס ממצאיה מתקבלות החלטות ומוסקות מסקנות לגבי הנבדק. שימוש נוסף, שמציעה תורת הגרפולוגיה, הינו מדעי באופיו, בתחום ניתוח מסמכים וחתימות.

היעזרות בגרפולוגיה לצורך זה מאפשרת לרדת לחקר האמת ולהתחקות אחר ממצאים עובדתיים, שלא במטרה לנתח את אישיותו של הכותב. נוכח השימוש בשיטות מדעיות, מוכרים העוסקים בענף זה כבעלי מעמד של עדים מומחים בפני ערכאות משפטיות.

 הנחות היסוד, העומדות בבסיס תורת הגרפולוגיה

העוסקים בגרפולוגיה מגדירים אותה כתחום סדור וקוהרנטי, המאפשר הסקת מסקנות נחרצות וחד משמעיות אודות הנבדק. בין הנחות המוצא, עליהן נסמכים הגרפולוגים:

כתב היד הינו רכיב אינהרנטי באישיות באופן זה, שהשינויים בו לאורך השנים או בתקופות מסויימות משקפים תמורות, המתחוללות באופיו של האדם; מנגנון הכתיבה האנושי מצוי בהלימה לתפקוד מערכת העצבים המרכזית בגוף, נגזר ממנה ומשתנה בהתאם לה; כל אות, ספרה או תו אחר מבטאים תכונת אופי של הכותב ומושפעים מנסיבות הכתיבה, מידת הלחץ של הכותב והמצב הנפשי   בו הוא שרוי באותה עת.

שיטות ניתוח גרפולוגיות

במסגרת התחום מקובלות מספר שיטות ניתוח מרכזיות:

גרפואנלוגיה - גרפולוגיה משולבת -  מכונה גם "שיטת הסימנים הקבועים" או ה"שיטה הצרפתית". בהתאם למתודה זו, אותיות מסוימות מבטאות תכונות אופי מסוימות וצורתן של התנועות משקפת תכונות באישיותו של הנבדק.
 

צור קשר:

שם הפונה:
אימייל:
טלפון:
הודעה:

גרפולוגיה הוליסטית -  פותחה בגרמניה בראשית המאה הקודמת. על פי שיטה זו ניתן לעמוד על  המבנה האישיותי של אדם בשקלול מאפיינים שונים של כתב ידו, דוגמת עוצמת לחץ הכתיבה, מרווחים וקיטוב בין אותיות ותנועות, שוליים, נטיית הכתב וסימנים נוספים.

ניתוח סמלי - שיטה, הדוגלת בניתוח אישיותו של הנבדק בהתאם לסמלים, המופיעים בכתב ידו.
הגרפולוגיה מושתתת על התפיסה לפיה, כתב היד מהווה במה לשפת הגוף והלך הנפש.

בין המאפיינים המרכזיים והנחות הבסיס, אשר נבדקים במסגרת הניתוח הגרפולוגי: מתח נפשי מתבטא בשרירים מתוחים ויוביל לאחיזה נוקשה בכלי הכתיבה ולסגנון כתיבה חריטתי; גודל האותיות ומיקומן בדף (מרכז, שוליים) מעיד על מידת הביטחון העצמי של הנבדק; זרימת כתב היד, האם הוא משוחרר ופתוח או מכווץ וסגור, נוטה כלפי מעלה או כלפי מטה (באופן כללי ובבחינת כל אות באופן פרטני) משקפים את התנהלותו של האדם בחיי המעשה, דימויו העצמי, תכונותיו הדומיננטיות ויחסו כלפי החברה.

סממנים נוספים הינם: גודל אחיד או משתנה של אותיות, כתב יד מסודר או מפוזר, שמירה על שורות ישרות, זווית הכתיבה, אותיות מחוברות או מרווחות וכד'.

שימושים אפשריים בתורת הגרפולוגיה

המצדדים בתורת הגרפולוגיה מציעים קשת רחבה של תחומים בהם ניתן ליישמה ולעשות בה שימוש:

אבחון תעסוקתי - לצורך זה מהווה הגרפולוגיה כלי חלופי ושווה ערך לעריכת אבחון פסיכולוגי, למטרת עמידה על תכונותיהם וכישוריהם של מועמדים לעבודה. במסגרת האבחון נלקחת דוגמת כתב של הנבדק, המתבקש לענות על שאלות מסויימות בכתב ידו, לשרטט מספר שרטוטים וסמלים ובהמשך לכתוב טקסט חופשי, לרשום את קורות חייו וכד'.

מהימנות האבחון הגרפולוגי בתחום זה שנויה במחלוקת. מבקרי השימוש בכלי טוענים, בין היתר, לפגיעה בפרטיותו של הנבדק מעבר לנדרש ומעלים צורך בהצבעה על רלוונטיות הבדיקה למשרה המיועדת כמו גם בהשגת הסכמה מפורשת של המועמד, מבעוד מועד, לעריכת בדיקה גרפולוגית.
אבחון אישי ופסיכולוגי - הרכבת פרופיל פסיכולוגי של הנבדק, הסקת מסקנות לגבי תכונותיו והערכת מידת התאמתו למערכות יחסים ביניאישיות, מסוג קשר נישואים לדוגמא.

אבחון רפואי - לעיתים נעשה בתורת הגרפולוגיה שימוש לצורך אבחון מחלות וליקויים גופניים, בהתבסס על ניתוח כתב היד. מחקרים, שבוצעו עד כה, אינם מאששים את התיאוריה ולא אחת עולה טענה לשרלטנות, מרמה והונאה בתחום זה.

ניתוח מסמכים וחתימות - הבדיקה הגרפולוגית מציעה שיוך האדם הנבדק למסמך מסויים, שנכתב על ידו, וככזו, מוכרת ככלי ראייתי בבתי המשפט. תחום זה של הגרפולוגיה נסמך בעיקרו על שיטות מדעיות ולא על ניתוח פסיכולוגי - אישיותי.

טענות בעד עשיית שימוש בגרפולוגיה

המצדדים בתורת הגרפולוגיה ותוצאות מחקרים תומכים, שנערכו בתחום, מצביעים על מידת דיוק והתאמה מירבית בין כתב היד לבין אופיו של הנבדק, שאינה בגדר יד המקרה בלבד.

מחקרים שונים עמדו על מהימנותו של האבחון הגרפולוגי ככלי לניבוי הצלחה בתחום התעסוקתי, למידה על תהליכים גופניים והתפתחות מחלות ויכולת להעיד על התמכרויות לסמים או אלכוהול, הפרעות נפשיות, נטייה אובדנית, בעיות קשב וריכוז וקשיים בתחום הלימודים.

טענות נגד עשיית שימוש בגרפולוגיה

קשת המחקרים, שבוצעו על ידי מתנגדי הגרפולוגיה, המצביעים על כך, שאין בתורה זו כדי להוות כלי לאבחון וניבוי, רחבה ומבוססת מזו, שמציעים המצדדים בתחום.

בין היתר, מדגישים מחקרים אלה את מידת האקראיות, המאפיינת את תחום הניתוח הגרפולוגי, באופן זה, שאנשים מן השורה ומי שעיסוקם בתחום מגיעים לתוצאות ניתוח דומות.

המסקנה העולה מכך היא, שלא קיים בידי גרפולוגים כושר אבחון מיוחד ומייחד, המצדיק שימוש בתורה הגרפולוגית ככלי לאבחון תעסוקתי או כאמצעי לניבוי הצלחה מקצועית, השכלתית או מידת התערות וקליטה של הנבדק במסגרות חברתיות מסויימות.

עוד הצביעו המחקרים על מהימנותו הפחותה של התחום הגרפולוגי ככלי אבחוני ביחס לממצאי אבחון פסיכולוגי ויש הטוענים, כי מדובר באמצעי סינון בעל השלכות מזיקות, אשר לא מומלץ להעדיפו על פני אמצעי מיון נגישים אחרים, שמידת תקפותם ווודאיותם רבה יותר.

 


גרפולוגיה
גרפולוגיה מדעית - מחפשים גרפולוג לצורך פענוח כתב יד? חוות דעת מומחה לבית המשפט?